12:37 EDT Thứ năm, 19/09/2019

Trang nhất » Tin Tức » ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng

Thứ năm - 14/06/2018 03:23
Năm 2017 tiếp tục đánh dấu sự thành công và chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Từ những kết luận tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là căn cứ để các cấp ủy thi hành kỷ luật Đảng đối với những cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ cấp cao) vi phạm kỷ luật.

Tham mưu đúng và trúng vấn đề
Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp có nhiều chuyển biến mới; đã tích cực, chủ động và kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng để triển khai.
UBKT Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tạo thuận lợi để cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua kiểm tra, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những vướng mắc...
UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cấp uỷ giao; đồng thời tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng, hiệu quả so với năm 2016. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản...
Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước. UBKT Trung ương đã đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ này. Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng, việc xử lý và đề nghị xử lý vi phạm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám sát chuyên đề được chú trọng; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng góp phần phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp các vi phạm, đề nghị thu hồi tiền vi phạm cho ngân sách nhà nước. Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.
Kết quả hoạt động của UBKT các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chủ động đi trước "mở đường" cho công tác thanh tra và hoạt động điều tra.
Nhiều cán bộ, đảng viên cấp cao bị kỷ luật
Năm 2017, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn kiểm tra 30 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 59.840 tổ chức đảng và 230.599 đảng viên; kết luận 708 tổ chức đảng và 1.482 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 350 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 20 tổ chức đảng và 324 đảng viên.
UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 12 tổ chức và 16 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ XI, XII; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 10 đảng viên từ cảnh cáo đến cách chức; đề nghị tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.589 tổ chức đảng và 10.363 đảng viên, kết luận 2.398 tổ chức đảng và 8.453 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 173 tổ chức và 3.761 đảng viên.
Cùng với đó, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 33.719 tổ chức đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật đối với 10.113 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 2.763 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; kiểm tra 31.711 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương khẳng định, năm 2017 công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm và hành động của Đảng ta trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng; qua đó, góp phần tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình mới; công tác kiểm tra đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: Tập trung kiểm tra giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc; tiến hành xem xét kỷ luật nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng người, đúng vi phạm, khuyết điểm, góp phần tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, nguồn động viên lớn nhất đối với ngành là đã góp phần quan trọng từng bước làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, được toàn Ðảng, toàn dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ.
Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được tiếp tục với một tinh thần cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; chú trọng giám sát chuyên đề và đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Với những kết quả của những kỳ họp từ đầu năm 2018 đến nay đã và đang tiếp tục tạo được niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh, nghiêm trị của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Hy vọng rằng, niềm tin ấy tiếp tục được nhân lên trong những kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

 

Tác giả bài viết: Hiền Hòa

Nguồn tin: Trích đăng từ bài viết “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng” đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 3831

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64643

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2369147

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chức năng1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.2. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.Nhiệm...

Liên kết

Đảng cộng sản Việt Nam
Hoi LHPN Thành phố
UBND QUận Tân Bình
Báo Phụ nữ
Báo Pháp luật TP.HCM
Hoàng Sa - Trường Sa
Hội thi Đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Học tập và làm theo Bác
An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường
Tân Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trong hôi nhập kinh tế quốc tế
Văn bản của Hội
Hội thi
Thực hành tiết kiệm
Cuộc vận động 5 không 3 sạch
Đề án 343
Đề án 704
Đề án 295

Thành viên