12:57 EDT Thứ năm, 19/09/2019

Trang nhất » Tin Tức » NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Thứ hai - 12/09/2016 00:36
Câu hỏi 1: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa như thế nào?
         Đáp:  Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiến hành từ ngày 12 đến này 13/8/2015. Đại hội có 239 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên của 42 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quận.
          Đại hội phát huy thành quả của 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)  hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tân Bình văn minh, từng bước hiện đại. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phát triển kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.
 
Câu hỏi 2: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XI đã đạt kết quả như thế nào ?
          Đáp: Đại hội đã tập trung thảo luận, kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa X và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Quận và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI gồm có 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình gồm 11 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.
 
Câu hỏi 3: Những thành tựu trong giai đoạn 2010 - 2015 đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XI đánh giá như thế nào?
          Đáp: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao; số doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm ngày càng nhiều. Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường thường xuyên. Chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo từng bước được nâng lên; các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh; việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh được tích cực triển khai. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp, từng bước hình thành nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội, từng bước được cải thiện. Công tác quốc phòng - an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  Bộ máy hành chính Nhà nước từ quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác cải cách hành chính từng bước được cải tiến. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Vai trò của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát huy, xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân.
 
 
Câu hỏi 4: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới?
Đáp:
- Chưa hoàn thành 04 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 8 - 10% (chỉ đạt 6,14%); thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng trên 15% (đạt 12,1%); 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị (đạt 77,88%); 75% cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất và không còn cơ sở đảng yếu kém (tính đến năm 2014, số cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 46%; riêng năm năm 2012: 01 cơ sở yếu kém và 2013: 02 cơ sở yếu kém)).
- 8 hạn chế, khuyết điểm sau:
+ Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của quận, chất lượng tăng trưởng thiếu vững chắc.
+ Quản lý nhà nước về đô thị (trật tự đô thị, xây dựng) có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều dự án trọng điểm thực hiện chậm tiến độ.
+ Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của xã hội chưa được giải quyết tốt; đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn.
+ Tình hình an ninh chính trị, tội phạm diễn biến phức tạp.
+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, có lúc thiếu chủ động, tính thuyết phục chưa cao.
+ Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí còn diễn ra ở một vài nơi, nhưng chậm được phát hiện.
+ Công tác đào tạo cán bộ còn bất cập; năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.
+ Công tác vận động Nhân dân có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  
 
Câu hỏi 5: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI rút ra kinh nghiệm gì?
Đáp:
    Một: Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
    Hai: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy đối với hệ thống chính trị của quận cho phù hợp với tình hình, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn và cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.
 
    Ba: Đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò tiên phong gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe Nhân dân và kịp thời giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.
    Bốn: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải kịp thời sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả; phát hiện được những vấn đề mới, đề ra những giải pháp đột phá và kiên trì thực hiện; kịp thời kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc bổ sung, sửa đổi các chính sách, cơ chế, quy định không còn phù hợp với thực tế.
    Năm: Nắm vững quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tập trung phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
 
Câu hỏi 6: Những chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020?
Đáp:
 1. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13% trở lên (theo giá so sánh năm 2010).
2. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán thành phố giao.
3. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn quận, bình quân trên 1.000 tỷ đồng/năm.
4. Phấn đấu đến năm 2020: Có 40% phường trở lên được công nhận Phường Văn minh đô thị; 80% khu phố trở lên được công nhận Khu phố văn hóa; 90% hộ trở lên đạt “Gia đình văn hóa” đúng thực chất.
5. Hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí của Thành phố.
6. Hàng năm tạo việc làm tăng thêm từ 5.500 lao động trở lên.
7. Duy trì việc hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.
9. 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế phường có bác sĩ.
10. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 800 đảng viên trở lên.
11. 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh quy định.
12. Xây dựng 85% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch, vững mạnh, không còn cơ sở đảng yếu kém.
13. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm, trong đó đảng viên nhập ngũ trên 2%, 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên.
14. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chiếm tỷ lệ từ 1% - 1,1% so với dân số, trong đó có từ 25% trở lên là đảng viên và trên 75% là đoàn viên.
15. Hàng năm kéo giảm tội phạm theo tỷ lệ dân số cư trú thực tế. Tỷ lệ phá án đạt từ 70% trở lên.
 
 
Câu hỏi 7: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?
Đáp:
     1. Phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.
     2. Đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
     3. Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện; bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
     4. Tăng cường chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất Nhân dân như: khám, chữa bệnh; tư vấn, tuyên truyền hoạt động chăm sóc sức khỏe, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh...
     5. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, ưu đãi với người có công, chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội.
     6. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.
     7. Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân.
     8. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và tổ chức đảng. 
 
Câu hỏi 8: Vì sao Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ quận xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Tân Bình “văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”?
Đáp:
     So với nhiệm kỳ X (2010 - 2015), đây là một trong những điểm mớicủa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mục tiêu xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình được coi là những tiêu chí đặc trưng của quận.
     - Văn minh, hiện đại: Phấn đấu xây dựng đời sống Nhân dân quận đảm bảo tốt các giá trị vật chất, tinh thần, trình độ tri thức nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thành phố và cả nước; từng bước đầu tư trang bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân hiện nay.
     - Thân thiện, nghĩa tình: Một trong những tiêu chí mới được đề ra trong Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ quận Tân Bình. Đây được coi là phẩm chất đặc trưng của của quận nói riêng và Thành phố nói chung. Hướng tới xây dựng con người, có lối sống đoàn kết, thương yêu, gần gũi, hiếu khách…
 
Câu hỏi 9: Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020), Quận Tân Bình đã đề ra mấy chương trình trọng điểm?
05 chương trình trọng điểm, gồm:
1. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, góp phần phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận.
2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận.
3. Nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học và trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trong quận.
4. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững.
5. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quận.
 
 
Câu hỏi 10: Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020), Quận Tân Bình đã đề ra mấy công trình trọng điểm?
06 công trình trọng điểm, gồm:
     1. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Tân Bình.
     2. Khởi công xây dựng cụm trường học theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6.
     3. Khởi công xây dựng các công trình gồm: hạ tầng kỹ thuật – xã hội và cụm trường mầm non, tiểu học và trung học phổ thông, chung cư tái định cư, nhà ở xã hội tại khu C30, Phường 6.
     4. Khởi công xây dựng cụm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Phường 15.
     5. Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp chợ truyền thống Tân Bình.
     6. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (đoạn qua quận Tân Bình).
 
 
Câu hỏi 11: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI có những điểm mới nào?
Đáp: Một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XI:
     1. Bổ sung nội dung “thân thiện, nghĩa tình” vào mục tiêu xây dựng quận Tân Bình giai đoạn 2015 - 2020.
     2. Báo cáo chính trị nhấn mạnh vai trò của công tác “Xây dựng Đảng”, bố cục thành mục riêng trong phần “Kết quả đạt được”.
     3. Căn cứ vào mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Quận đề ra 5 chương trình trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội quận lần thứ XI, tăng thêm 01 chương trình “Tăng cường công tác quản lý đảng viên, góp phần phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận” so với 04 chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ trước.
 
Câu hỏi 12: Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững” có vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển kinh tế của quận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?
     Trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân quận và sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đã giúp cho kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng và phát triển đúng cơ cấu giai đoạn 2010 - 2015. Tuy nhiên, kết quả đạt được chỉ là bước đầu, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của quận. Với đặc điểm số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đông, cùng với yêu cầu phát triển kinh tế của quận, Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI đã xác định chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của quận giai đoạn 2015 - 2020. Chương trình hướng đến mục tiêu phát huy mọi nguồn lực của xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế quận, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện tốt chính sách thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển bền vững, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm và thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. 
 
Câu hỏi 13: Vì sao Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 lại xác định chương trình “Nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận Tân Bình” là một trong những chương trình trọng điểm của quận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?
          Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI của Đảng ta đã chỉ rõ “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” - là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển lâu dài. Trên tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định và đề ra chương trình “Nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học, trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận Tân Bình”. Chương trình hướng đến mục tiêu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực tư duy của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành cho học sinh; nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên; vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tập trung đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị hiện đại; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực. 
 
 
Câu hỏi 14: Chương trình “Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận” có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình phát triển bền vững của quận?
          Chương trình “Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận” được Đại hội lần thứ XI đề ra nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Chương trình hướng tới mục tiêu phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, giải quyết về cơ bản và không để phát sinh mới các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức; điều tra khám phá nhanh các vụ án hình sự gây dư luận xấu, gây bức xúc trong xã hội, tạo niềm tin cho người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3916

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64728

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2369232

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chức năng1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.2. Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.Nhiệm...

Liên kết

Đảng cộng sản Việt Nam
Hoi LHPN Thành phố
UBND QUận Tân Bình
Báo Phụ nữ
Báo Pháp luật TP.HCM
Hoàng Sa - Trường Sa
Hội thi Đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Học tập và làm theo Bác
An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường
Tân Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trong hôi nhập kinh tế quốc tế
Văn bản của Hội
Hội thi
Thực hành tiết kiệm
Cuộc vận động 5 không 3 sạch
Đề án 343
Đề án 704
Đề án 295

Thành viên